Arkatare

Njerezit jane vlera me e çmuar për Maxin, prandaj jemi te perkushtuar qe te jemi te hapur dhe qe gjithnje te ofrojme mundesi per njerezit me te mire.​

Apliko për punë më Maxi

PËRVOJA E PUNËS ( të lutem shëno nga më e fundit : )
Aplikacioni online për punësim do të trajtohen rreptësisht konfidencial. Në bazë të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, me vetë plotësimin e aplikacionit Tuaj për punë për nevojat e subjektit MAXI, ju pajtoheni që të dhënat Tuaja personale të përdoren në procesin e përzgjedhjes së personelit. Subjekti MAXI ju siguron që përveç rastit në fjalë, të dhënat Tuaja personale nuk do të përdoren për ndonjë qëllim tjetër, e as nuk do i jepen ndonjë pale të tretë si dhe të njejtat pas afati kohor të cakuar me Ligj do të shkatërohen.

INFO

INFORMATAT PËR KONTAKT
ADRESS: RR. AZIZ ABRASHI,
ZONA INDUSTRIALE, PRISHTINË 
E – mail: info@maxiks.com;
Phone: +383 38 601-139;
Fax: +383 38 601-155

Copyright© by Maxi Market 2018

Close Menu